Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YLLÄPITÄJÄ

Tmi Jenni Väänänen

Valtakatu 27

53100, Lappeenranta

0504328956

tmi.vaananenjenni@outlook.com

y-tunnus 3149462-1

Rekisterin nimi

Koulutettu hieroja Jenni Väänänen asiakasrekisteri

Yleistä

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työnluonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat, sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa

Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Tmi Jenni Väänäsen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.  Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietolomake säilytetään asiakaskansioissa, jotka säilytetään lukollisessa tilassa Tmi Jenni Väänänen toimitiloissa. Kansioihin on pääsy ainoastaan Jenni Väänäsellä. Asiakastietolomake säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakaskirjoista 30.3.2009/298)

Internet pohjaisen ajanvarausjärjestelmään (vello.fi) tallentuva ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Tmi Jenni Väänänen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella/tabletilla/puhelimella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.